سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل

گروه مهندسین متین فعالیت خود را از سال 1386 در زمینه طراحی و نظارت به اجرای پروژه های ساختمانی در گرایش های معماری ، سازه، برق و مکانیک آغاز نمود :

فعالیت های این گروه با تمرکز به طراحی معماری در زیر شاخ های طراحی معماری طراحی جزییات اجرای معماری، طراحی نما و جزییات اجرای مربوطه، طراحی محوطه سازی و همچنین طراحی سازه و تهیه نقشه های اجرایی کارگاهی مرتبط شروع شد .

خلاقانه می اندیشیم،

هوشمندانه طرح می زنیم،

فردا را می سازیم.