ویلا دماوند

معرفی پروژه

ویلا مسکونی دماوند ا کارفرما: مهندس بصیری ا نوع کاربری: ویلا مسکونی

موقعیت

ایران، تهران، شهرستان دماوند

اطلاعات فنی

مساحت کل: 520 مترمربع ا تعداد طبقات: 3 طبقه

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1395     تاریخ پایان: 1396

ویلا مسکونی دماوند ا کارفرما: مهندس بصیری ا نوع کاربری: ویلا مسکونی ا مساحت کل: 520 مترمربع ا تعداد طبقات: 3 طبقه
ویلا مسکونی دماوند<br />
  ا  کارفرما: مهندس بصیری<br />
  ا  نوع کاربری: ویلا مسکونی<br />
  ا  مساحت کل: 520 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات: 3 طبقه
ویلا مسکونی دماوند<br />
  ا  کارفرما: مهندس بصیری<br />
  ا  نوع کاربری: ویلا مسکونی<br />
  ا  مساحت کل: 520 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات: 3 طبقه
ویلا مسکونی دماوند<br />
  ا  کارفرما: مهندس بصیری<br />
  ا  نوع کاربری: ویلا مسکونی<br />
  ا  مساحت کل: 520 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات: 3 طبقه
ویلا مسکونی دماوند<br />
  ا  کارفرما: مهندس بصیری<br />
  ا  نوع کاربری: ویلا مسکونی<br />
  ا  مساحت کل: 520 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات: 3 طبقه
ویلا مسکونی دماوند<br />
  ا  کارفرما: مهندس بصیری<br />
  ا  نوع کاربری: ویلا مسکونی<br />
  ا  مساحت کل: 520 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات: 3 طبقه
ویلا مسکونی دماوند<br />
  ا  کارفرما: مهندس بصیری<br />
  ا  نوع کاربری: ویلا مسکونی<br />
  ا  مساحت کل: 520 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات: 3 طبقه
ویلا مسکونی دماوند<br />
  ا  کارفرما: مهندس بصیری<br />
  ا  نوع کاربری: ویلا مسکونی<br />
  ا  مساحت کل: 520 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات: 3 طبقه