ویلا کردان

معرفی پروژه

ویلا مسکونی ا نام مالک: آقای رحیمی ا نوع کاربری: مسکونی

موقعیت

کردان

اطلاعات فنی

مساحت کل: 1500 مترمربع تعداد طبقات: 2 طبقه

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1395     تاریخ پایان: 1396

ویلا مسکونی کردان ا نام مالک: آقای رحیمی ا نوع کاربری: مسکونی
ویلا مسکونی<br />
  ا  نام مالک: آقای رحیمی<br />
  ا  نوع کاربری: مسکونی
ویلا مسکونی<br />
  ا  نام مالک: آقای رحیمی<br />
  ا  نوع کاربری: مسکونی