مدرسه سوده

معرفی پروژه

نام پروژه: مدرسه سوده ا طراح: مهندسین مشاور متین ا کاربری: آموزشی

موقعیت

ایران، تهران، بزرگراه شهید خرازی، بلوار گیاه شناسی

اطلاعات فنی

متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1397     تاریخ پایان: در دست ساخت

متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22
نام پروژه: مدرسه سوده  ا  طراح: مهندسین مشاور متین  ا  کاربری: آموزشی<br />
متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22<br />
تاریخ آغاز: 1397  ا تاریخ پایان: 1399
نام پروژه: مدرسه سوده  ا  طراح: مهندسین مشاور متین  ا  کاربری: آموزشی<br />
متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22<br />
تاریخ آغاز: 1397  ا تاریخ پایان: 1399
نام پروژه: مدرسه سوده  ا  طراح: مهندسین مشاور متین  ا  کاربری: آموزشی<br />
متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22<br />
تاریخ آغاز: 1397  ا تاریخ پایان: 1399
نام پروژه: مدرسه سوده  ا  طراح: مهندسین مشاور متین  ا  کاربری: آموزشی<br />
متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22<br />
تاریخ آغاز: 1397  ا تاریخ پایان: 1399
نام پروژه: مدرسه سوده  ا  طراح: مهندسین مشاور متین  ا  کاربری: آموزشی<br />
متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22<br />
تاریخ آغاز: 1397  ا تاریخ پایان: 1399
نام پروژه: مدرسه سوده  ا  طراح: مهندسین مشاور متین  ا  کاربری: آموزشی<br />
متراژ کل: 23608.28 مترمربع ا تعداد طبقات آموزشی:4 طبقه ا تعداد طبقات فرهنگی-ورزشی: 3 طبقه ا شهرداری منطقه 22<br />
تاریخ آغاز: 1397  ا تاریخ پایان: 1399
شرکت مشاور = مهندسین مشاور متین/ /زیربنای پروژه = 23 هزار متر مربع/ /تعداد طبقات = 7 طبقه/ /سیستم باربر جانبی = قاب خمشی بتن آرمه متوسط/ /شرح خدمات = طراحی سازه/ /چالش های طرح = دهانه 21 متری، آمفی تاتر در طبقات، تفکیک دو بلوک/
زیربنای پروژه = 23 هزار متر مربع<br />
  I  تعداد طبقات = 7 طبقه<br />
  I  سیستم باربر جانبی = قاب خمشی بتن آرمه متوسط<br />
  I  شرح خدمات = طراحی سازه<br />
  I  چالش های طرح = دهانه 21 متری، آمفی تاتر در طبقات، تفکیک دو بلوک
خاک برداری پروژه سوده
خاک برداری پروژه مدرسه سوده
خاک برداری پروژه مدرسه سوده
خاک برداری پروژه مدرسه سوده
خاک برداری پروژه مدرسه سوده
خاک برداری پروژه مدرسه سوده
خاک برداری پروژه مدرسه سوده