مرکز تجاری بهار

معرفی پروژه

پروژه مرکز تجاری بهار ا طراح: مهندسین مشاور متین ا کاربری: پوشاک کودک

موقعیت

خیابان بهار، چهارراه سمیه، پلاک79

اطلاعات فنی

ا متراژ کل: 30000 مترمربع ا تعداد طبقات تجاری: 3 طبقه ا تعداد طبقات پارکینگ عمومی: 5 طبقه ا تعداد طبقات زیرزمین: 4 طبقه

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1397     تاریخ پایان: 1399

پروژه مرکز تجاری بهار ا طراح: مهندسین مشاور متین ا متراژ کل: 30000 مترمربع ا تعداد طبقات تجاری: 3 طبقه ا تعداد طبقات پارکینگ عمومی: 5 طبقه ا تعداد طبقات زیرزمین: 4 طبقه
پروژه مرکز تجاری بهار<br />
  ا  طراح: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  متراژ کل: 30000 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات تجاری: 3 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات پارکینگ عمومی: 5 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات زیرزمین: 4 طبقه
پروژه مرکز تجاری بهار<br />
  ا  طراح: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  متراژ کل: 30000 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات تجاری: 3 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات پارکینگ عمومی: 5 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات زیرزمین: 4 طبقه
پروژه مرکز تجاری بهار<br />
  ا  طراح: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  متراژ کل: 30000 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات تجاری: 3 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات پارکینگ عمومی: 5 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات زیرزمین: 4 طبقه
پروژه مرکز تجاری بهار<br />
  ا  طراح: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  متراژ کل: 30000 مترمربع<br />
  ا  تعداد طبقات تجاری: 3 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات پارکینگ عمومی: 5 طبقه<br />
  ا  تعداد طبقات زیرزمین: 4 طبقه