پروژه نظارت مسکونی

معرفی پروژه

پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی ا کاربری: مسکونی ا نوع خدمت: نظارت ا کارفرما: آقای تاجیک

موقعیت

دروس، منطقه 3 شهرداری

اطلاعات فنی

زیربنا: 8320 مترمربع

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1397     تاریخ پایان: 1398

پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی ا کاربری: مسکونی ا نوع خدمت: نظارت ا کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک
پروژه نظارت ساختمان 9 طبقه مسکونی<br />
  ا  ناظر: مهندسین مشاور متین<br />
  ا  کاربری: مسکونی<br />
  ا  نوع خدمت: نظارت<br />
  ا  کارفرما: آقای تاجیک